Zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a další legislativou

Úvodní informace

Na této stránce naleznete informace, týkající se práce s osobními údaji a způsobem jejich zpracování pro webové portály, vytvořené a spravované společností MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O.. 

Tyto aplikace slouží k propagaci našich produktů a služeb, komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky, sběru objednávek a jejich zpracování výhradně a pouze pro obchodní účely. Pokud s nimi nesouhlasíte, nevyužívejte žádnou z výše jmenovaných aplikací.   

Tyto zásady jsou vytvořeny jen a pouze pro účely společnosti MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O., jejich kopírování, úprava či použití pro jiné společnosti bez svolení MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. je v přímém rozporu s legislativou o ochraně duševního vlastnictví a autorských práv!  

Informační bezpečnost

Při sběru, zpracování a použití osobních údajů se striktně řídíme zákony o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy.

Dále dodržujeme normy platné pro GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016), a to v maximální míře, kterou nám umožňují naše technická řešení tak, jak v dané situaci vyplývá z dostupných prováděcích předpisů a technických možností používaných systémů.

 

Licence a autorská práva

Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. uděluje uživateli stránek právo prohlížet, kopírovat, stahovat a tisknout dokumenty z výše jmenovaných webů s následujícími omezeními: dokumenty mohou být použity pouze pro osobní, nekomerční účely a nesmí být editovány. Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. a autora obsahu (článku) je třeba uvést v souvislosti s článkem. Do elektronického dokumentu musí být přidán odkaz na původní článek a webová adresa musí být uvedena v tištěném článku. Vydavatel musí vzít v úvahu práva duševního vlastnictví třetí strany. Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. neodpovídá za obsah související s porušením autorských práv třetí stranou.

 

Obchodní značka

Ochranné známky se používají jako identifikátory našich produktů a služeb, které označují, kdo vyrábí tyto produkty a služby. Ochranné známky mohou být čestně užívány v marketingových a propagačních materiálech, stejně jako při odkazu na produkty a služby (např. v novinovém článku) bez souhlasu za předpokladu, že uvedené ochranné známky jsou používány v souladu s běžnou legislativou a jsou jasně označeny. Pokud chcete používat tyto ochranné známky v jakémkoli jiném kontextu, musíte získat souhlas. Není-li uživatel přesvědčen o tom, zda je nebo není požadován tento souhlas, musí se na toto použití dotázat.

 

Odkazy na stránky třetích stran

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi spravovány. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto webů, ani za žádné odkazy na těchto propojených stránkách. Tyto odkazy jsou použity výhradně ve prospěch uživatelů a neznamenají, že zodpovídáme za obsah propojené stránky nebo poskytovatele služeb. Za žádných okolností nejsme zodpovědní za obsah webových stránek třetích stran spojených s touto stránkou nebo činností těchto třetích stran.

 

Zadávání informací

Na tomto webu byste neměli zadávat ani zveřejňovat žádné důvěrné nebo chráněné informace. Pokud uživatel prostřednictvím této stránky pošle jakékoliv informace nebo materiály, dává tím neomezené a neodvolatelné právo na přístup, kopírování, zobrazování, zpracování, konverzi a přenos takových informací nebo materiálů a právo na jakékoli použití pro jakýkoli účel, který je v souladu s platnou legislativou.

 

Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. však nezveřejní jméno uživatele a ani nezveřejní osobní informace, které uživateli odeslal prostřednictvím webových aplikací, pokud: (a) uživatel nepovolí používat tyto údaje; (b) naše společnost nejprve jasně neinformuje uživatele o tom, že informace nebo materiál přenášený na určitou část webu budou zveřejněny nebo použity jinak ve jménu uživatele, nebo c) zákon vyžaduje, aby tyto údaje byly publikovány. S výjimkou těchto Podmínek použití nemůže být žádná akce provedená na těchto stránkách považována za jakoukoli dohodu mezi společností MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. a uživatelem webu.

IP adresy

IP adresu tvoří čtyři čísla oddělená tečkou, kde každé číslo tvoří hodnota mezi 0 a 255 (např. 123.45.67.89). V běžných případech vám IP adresu automaticky přidělí váš poskytovatel internetového připojení. Aby se vám konkrétní webová stránka zobrazila správně, daný server si stáhne vaši IP adresu a uloží ji ve formě masky, což znamená, že zaznamená a uloží pouze první tři čísla (např. 123.45.67.MARCO reklamní agentura, spol. s r.o.). Bez ohledu na to, zda máte statickou či dynamickou IP adresu, brání shora uvedené opatření identifikaci konkrétní osoby. Pro účely analýzy chyb se vaše maskovaná IP adresa zaznamená do síťových protokolů (tak zvaných deníkových souborů) a analytický software (např. Google Analytics) ji dále zaznamená pro statistické účely.  

Pro získání informací o tom, odkud pocházejí osoby, které navštěvují konkrétní webové stránky, bývá vaše IP adresa použita pro geolokaci. Díky používání maskovaných IP adres je však zcela nemožné identifikovat konkrétní osobu. Chcete-li získat více informací, použijte prosím menu Nápověda ve vašem webovém prohlížeči.

 

Cookies

Termín „cookie“ označuje cookie soubory a další podobné nástroje, jejichž používání je právně regulováno  směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o soukromí a elektronických komunikacích, ve znění pozdějších změn a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Cookie je malý soubor, který obsahuje informace zaznamenané a uložené na počítači, tabletu či smartphone, jež se používají pro přístup na internetové stránky. Cookies obvykle obsahují název stránky, odkud pocházejí, trvání jejich uložení na zařízení a jejich specifické číslo.

Cookies se používají pro tyto účely:

·         Nastavení webové stránky dle preferencí uživatele a optimalizace používání internetových stránek

·         Personalizace zobrazovaného obsahu pro daného uživatele služby

·         Statistické účely, které vysvětlují, jak jsou internetové služby využívány uživateli, což posléze umožní vylepšení jejich uspořádání a obsahu

·         Udržení uživatelské relace (po přihlášení), což umožňuje obejití nutnosti opakovaného přihlašování na každé podstránce služby

·         Optimalizace reklamní a marketingové nabídky pro konkrétního uživatele internetové stránky

 

Druhy cookies

Existují tři hlavní druhy cookies: „relační cookies“, „trvalé (persistentní) cookies“ a „cookies třetích stran“.

Relační cookies jsou dočasné soubory uložené na počítači, tabletu či smartphone uživatele, dokud se uživatel neodhlásí z daných webových stránek, neodejde z nich anebo nezavře webový prohlížeč. Používají se k nabídce služeb, jež vyžadují verifikaci v rámci dané internetové stránky.  

Trvalé (persistentní) cookies jsou uloženy v počítači, tabletu či smartphonu po dobu definovanou v parametrech těchto cookies anebo dokud je uživatel sám nesmaže. Používají se k zapamatování nastavení, jež si uživatel zvolil, a k personalizaci uživatelského prostředí stránek.

Cookies třetích stran umožňují sběr informací o tom, jak jsou jednotlivé internetové stránky používány, a pro nabídku specifického reklamního obsahu, jež bude upraven dle zájmů uživatelů.

 

Cookies vs. osobní údaje

Osobní údaje sbírané prostřednictví cookies jsou kódované, čímž je nežádoucím a nepověřeným osobám zabráněno v přístupu k nim. Sbírají se pro jediný účel, kterým je výkon určitých funkcí pro uživatele.

 

Úprava/smazání/deaktivace cookies

V souladu s platnou právní úpravou EU existuje možnost odmítnout používání cookies. Veškerá cookies je možné smazat jen a pouze v používaném webovém prohlížeči uživatele. Smazání se provádí na záložce „Nastavení“ (popř. jiné dle druhu používaného prohlížeče) a není je možné provést na dálku. 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Pokud cookies neakceptujete, můžete je vyloučit v nastavení zabezpečení vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že některé funkce na internetových stránkách vyžadují, abyste přijali soubory cookie.

 

Odmítnutí

Tyto stránky používáte na vlastní nebezpečí. Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O., její dodavatelé produktů nebo služeb nebo jakákoli jiná třetí strana, která se podílela na tvorbě, výrobě nebo dodávání obsahu této webové stránky, není za žádných okolností odpovědná za žádné přímé nebo nepřímé škody jinou stranou, nepřímou škodu, zraněním, odškodněním či náhodnými nebo následnými škodami vyplývajícími z používání této stránky. Informace na webových stránkách mohou obsahovat viry nebo poruchy softwaru. Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. nezodpovídá za žádné neoprávněné změny jakýchkoli informací, které přenáší nebo obdrží, viry, softwarové chyby nebo jakékoliv jejich důsledky.

 

Osobní údaje

Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. sbírá osobní kontaktní údaje týkající se výhradně marketingu společnosti, obchodu a vztahů se zákazníky.

 

Data jsou umístěna v následujících systémech a aplikacích:

 

1.    Platforma cloudových služeb SalesManago

2.    Platforma cloudových služeb Oracle Eloqua

3.    IBM Lotus Notes 

 

Povaha informací:

1.    Jméno a zadané kontaktní informace

2.    Informace o konkrétní společnosti a společných obchodních aktivitách

3.    Informace o chování, např. návštěvy na webových stránkách společnosti

4.    Činnosti osoby na webových stránkách společnosti, jako je stahování dokumentů, prohlížení stránek, vyplněné formuláře, prokliky ze zasílaných newsletterů apod.

 

Všechny tyto informace mohou být na žádost vymazány či vyexportovány, a to v možnostech používaných systémů, ve kterých jsou sbírány a uchovávány. Typicky se jedná o jednorázový, strojový export dat či hromadný výmaz všech informací.

Speciální operace s osobními údaji, které nejsou součástí používaných systémů (např. selektivní výmaz pouze určitých údajů) jsou možné pouze přímou kooperací s dodavateli těchto systémů.

Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. nenese žádné záruky za řešení těchto specifických požadavků a veškeré vzniklé náklady, nutná komunikace či právní spory jsou jen a pouze mezi uživatelem a výrobcem použitého systému. 

 

Online aplikace a formuláře

Tyto internetové stránky nabízí různé možnosti, jak nás kontaktovat. Kromě kontaktních formulářů jsou rovněž používány aplikační formuláře týkající se zaměstnání či spolupráce, informační formuláře, objednávky pro odběr bulletinu, atd. K tomu, abyste mohli uvedené formuláře použít, je obvykle nutné poskytnout provozovateli vaše osobní údaje. Údaje, jež poskytnete v online formuláři, se sbírají, zpracovávají a používají výhradně v rámci a pro účely zpracování vašeho požadavku a pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

 

Jak se pracuje s osobními údaji

Společnost MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O. neobchoduje se soukromými osobami. To musí být zohledněno především ve vztahu k rejstříkům osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze z obchodního hlediska – pokud konkrétní osoba jedná jako zástupce podniku. To však nezmění skutečnost, že společnost dodržuje ustanovení o ochraně údajů EU, jakož i vnitřní pravidla.

Předkládané informace slouží k propagaci podnikání společnosti, ke sdílení informací o službách a produktech společnosti nebo k průzkumům trhu, anketám nebo jiným dotazům. Jedná se tedy o typický přímý marketing.

Vzhledem k tomu, že klíčovou komunikační metodou je e-mail, jsou zastaralé informace z osobního rejstříku vymazány na základě informací o e-mailu, například když e-mail příjemce již není v provozu.

Veškeré osobní údaje, které nebyly aktivní v naší obchodní komunikaci (minimální aktivita otevírání e-mailů), budou po 2 letech deaktivovány. V ostatních případech budou osobní údaje vymazány, pouze pokud o to osoba požádá.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to vyžadují české nebo jiné právní orgány. Jednotlivci mají právo si vyžádat osobní údaje uložené v osobním rejstříku. Mají právo na opravu údajů a právo na vyřazení jejich osobních údajů, tzv. Právo být zapomenut.

Jednotlivci mají právo omezit zpracování údajů, což znamená, že společnost má právo uchovávat informace, ale jinak s nimi nepracovat bez souhlasu subjektu údajů.

Jednotlivci mají také právo požádat společnost, aby o nich předala osobní údaje jinému registrátorovi. Tato data budou předána ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě, kterou umožňují používané systémy a software. Typicky se jedná o export dat do textových či tabulkových formátů.

Společnost však nenese jakoukoliv zodpovědnost za to, zda systémy či softwary jednotlivců či třetích stran dokáží tyto soubory zpracovat, např. z důvodu nevlastnění licencí konkrétních programů (typicky nástrojů Microsoft Office).

Pokud má společnost důvody k podezření na totožnost osoby, která žádost podala, může požadovat dodatečné informace k potvrzení její totožnosti.

Společnost musí subjektu údajů předkládat údaje o zpracování osobních údajů za jeden měsíc nebo méně, dle svých technických a personálních možností.

 

Elektronické zpravodaje

Pokud jste souhlasili s odběrem zpravodaje (newsletteru) a jeho zasíláním na vaši e-mailovou adresu, můžete tento svůj souhlas kdykoliv stáhnout a odhlásit se ze seznamu odběratelů. Pro odhlášení z odběru zpravodaje klikněte na odkaz pro odhlášení, který najdete v každém vydání zpravodaji.

 

Činnosti související s toky osobních údajů

Uživatel: vyplnění formulářů, návštěva stránek, otevření či proklik newsletterů, odeslání dotazu či poptávky, stáhnutí brožury – přenos do nástrojů SalesManago či Oracle Eloqua.

Nástroje SalesManago či Oracle Eloqua: evidence provedených akcí, personifikace obsahu, odeslání newsletterů, zařazení do zákaznických databází.

IBM Lotus Notes (pouze pro obchodní partnery společnosti): evidence veškeré obchodní komunikace, fakturace, smlouvy, rozpočty a veškeré další činnosti, vyžadované obchodním právem a legislativou pro odvod daní a dalších souvisejících činností.

Remarketing, retargeting a behaviorální cílení reklamních kampaní

Na stránkách spravovaných webů se mohou vyskytovat měřící kódy pro zpětné zobrazovaní reklam návštěvníkům konkrétních stránek. K tomuto cílení jsou využívány jen a pouze aplikace třetích stran, typicky Google AdWords či Seznam Sklik. Společnost v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za konflikt mezi těmito systémy a závaznou legislativou. Společnost pracuje jen a pouze s běžnými nastaveními těchto systémů a nijak je neupravuje, ani nezneužívá. Dále nijak vědomě neobchoduje s takto získanými údaji.

U remarketingu pracuje pouze s běžným nastavením, které vychází z anonymních cookies a nijak je nepáruje s konkrétním uživatelem, pokud tomu nedá sám souhlas, např. vyplněním formuláře. 

U behaviorálního cílení používá pouze obecné persony, např. muž, oblast praha, zájem o marketing. Takto obecné informace nelze považovat za osobní údaje.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Souhlas musí být dobrovolný, individualizovaný, vědomý a jednoznačný.

Podle tohoto nařízení musí být souhlas výslovně dán, například písemným, elektronickým nebo ústním prohlášením. Prohlášení musí uvádět dobrovolnou, individualizovanou, informovanou a jednoznačnou vůli registrované osoby, aby přijala zpracování svých osobních údajů.

Souhlas musí zahrnovat všechny účely zpracování. Souhlas nemůže být dán mlčením, předem zkrácenou kontrolou nebo vynecháním jakékoli akce, která má být provedena.

Pokud má subjekt údajů dát souhlas na základě elektronické žádosti, musí být žádost jasná a stručná a neměla by zbytečně zasahovat do využívání služby, pro kterou je poskytována.

V Brně, 21. 05. 2018

Menu
Odebírat newsletter